.. или ни пишете на
orders@avtochasti-lada.bg
Имате въпроси?
Телефон: +359 885 / 39 89 95

Оригинални авточасти за:

Във връзка с продължаващата се епидемиологичната обстановка , настъпила с разпространението на вируса COVID-19 във световен мащаб, във фирмата се формира голямо притеснение, по отношение на намаление на работа и на поръчките, както и притесненията от не навременно разплащане на работните заплати и текущи разходи.

Представляваното от мен собствено дружество, кандидатства за „ Предоставяне на безвъзмездно финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ , „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, с договор № BG16RFOP002-2.089 -5099 осигури на фирмата финансова подкрепа и компенсира недостига на парични средствата.

С получените средства ще се компенсират вече изплатените работни заплати, текущи разходи за ел.енергия и телефонни услуги.

При изпълнение на проектното предложение е на лице:
− равнопоставеност и недопускане на дискриминация – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на дискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност.− устойчиво развитие
– подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.